DE / FR

 

Weider Informatiounen vun der Gemeng fand dir hei: www.bettendorf.lu

Weider Informatiounen vum Wierk vun der elisabeth fand dir hei: http://www.elisabeth.lu

Weider Informatiounen vum Chèque-Service fand dir hei: http://www.cheque-service.lu

Weider Informatiounen vum Service National de la Jeunesse fand dir hei: http://www.snj.public.lu/fr

Informatiounen vum Bildungsrahmenplan fand dir hei: http://www.enfancejeunesse.lu

De Bildungsrahmenplan op Franséisch fand dir hei: https://www.enfancejeunesse.lu/wp-content/uploads/2016/09/Lignes-directrices.pdf

De Bildungsrahmenplan op Déitsch fand dir hei: https://www.enfancejeunesse.lu/wp-content/uploads/2016/09/Leitlinien-Allgemein-D.pdf